SAGONA CARTA A L’ELSA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Astimada amiga ínfima,
ta torno a escriura am al teu idiolecta par dir-ta algo ca és mooolt grooos, Elsa! Rasulta ca un ecs-amic teu indapandantista fa corra ca la tesi ca vas prasantar a Harvart no la vas ascriura tu, i això és moooolt grooos, Elsa! Fa corra ca ta la va ascriura un ca havia astat molt i molt amic teu, o da fet, més ca amic. As tracta da l’aconomista ca porta aquellas amaricanas amariconadas da colors tan axtravagants i axtramats, Xavier Sala Martín, ma sembla ca as diu. I això és mooolt grooos, Elsa, parquè sagons aquet amic teu indapandantista, tens un títol obtingut d’una manera il·legal, ca fooort! A veura si aprofitant l’amistat ca tens am ell, li dius que això de portar amaricanas tan amariconadas és mooolt fooort!
Si és varitat al ca diu al teu ecs-amic indapandantista, entra la teva roba pija i las sevas amaricanas amariconadas, ja davíau fer un bon afecta quan érau tan i tan amics. També as fa corra ca, quan els indapandantistas ca ta tenen anveja sa rafareixan a tu, diuan: “Aquella da la roba cara i da la cara dura”, i això també és mooolt grooos, Elsa!
Ca an català tinguis una parla xava i plebea no és res da l’altra món, parò ca parlis un anglès xava, com ja at vaig dir a la carta anterior, és mooolt grooos, Elsa! Tu ca tens un títul da Harvart, par dir “The bus stop” diguis “da bas astop” és mooolt fooort, i mooolt grooos!
Jo da tu, daixaria da tanyir-ma els cabells da rossa i comançaria a vestir normal. Dasprés haurias da fer al possible par parlar més bé. Jo crec ca el teu altra amic molt amic, al Puigdamont, t’ansanyaria a parlar amb accent da Girona, parque és mooolt grooos, Elsa, l’accent ca tens!
Res més Elsa. I si al ca diu aquet indapandantista és mantida, tu l’haurias da dasmantir fent articlas d’aconomia ascrits par tu, i axís damostrarias que és fals ca al da las amaricanas amariconadas t’hagués ascrit la teva tesi. I ca tu ja ets capaça da fer articles. Ca fooort, Elsa, això ca diu al teu ecs-amic indapandantista! I ca grooos!
Rep una forta abraçada del teu amic ínfim,
Salvador.